Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Centrum ’t Westlicht

  1. BEGRIPPEN 1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op gebruik van ruimtes en/of faciliteiten van Centrum ‘t Westlicht hierna te noemen: ‘t Westlicht 1.2 ‘t Westlicht: Centrum ‘t Westlicht, gevestigd aan Albert Joachimikade 3 , 4461 BG te Goes. 1.3 Gebruiker: degene met wie ‘t Westlicht een gebruikers-overeenkomst aangaat.

1.4 Gebruikers-overeenkomst: een tussen ‘t Westlicht en gebruiker gesloten overeenkomst voor gebruik van aan ‘t Westlicht toebehorende ruimte en faciliteiten. 1.5 Gebruikersperiode: besproken of vermelde periode in de overeenkomst, gedurende welke de gebruiker van ‘t Westlicht ruimte gebruikt. 1.6 Schriftelijk: per brief of per email.

  1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door ‘t Westlicht, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden Centrum ’t Westlicht. 2.3 ‘t Westlicht heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. 2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website: www.twestlicht.nl

  1. 3. Ruimte Gebruiken 1 Een gebruikers-overeenkomst komt tot stand na bevestiging door ‘t Westlicht.

3.2 ‘t Westlicht stelt haar ruimte beschikbaar ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten, die binnen concept van t Westlicht passen en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar. 3.3 Tot het gebruik behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte welke in de overeenkomst staan vermeld én/of faciliteiten. 3.4 Een reservering betreft één sessieruimte. 3.5 Gebruik van de ruimte gaat per uur, per dagdeel, per dag of een andere overeengekomen duur. 3.6 Aanvangstijden en eindtijden per gebruikers-periode zijn vermeld in de email, die na reservering toegestuurd worden. 3.7 Gebruiker dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd. 3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de gereserveerde periode. 3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door ‘t Westlicht. 3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend. 3.11 Kosten van de zaalgebruik zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan gebruiker in rekening worden gebracht. 3.12 De huidige prijzen voor zaalgebruik en faciliteiten worden na aanvraag voor reservering via email verstuurd worden. 3.13 Gebruikers-overeenkomsten van structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen per seizoen (januari tot en met juni en van september tot en met december). 3.14 Huurder dient uiterlijk 8 weken voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voort zetten cq het contract te willen verlengen, of wil stopzetten. 3.15 Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoud ‘t Westlicht het recht de ruimte(n) door derden te laten gebruiken. E.e.a. is niet van toepassing op contracten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. 3.16 Bij gebruikers-overeenkomsten dient gebruiker ten minste 8 weken voor aanvang van het seizoen aan te geven op welke dagen gebruiker geen gebruik wenst te maken van de ruimte(n) zodat ‘t Westlicht deze kan laten gebruiken door derden.

  1. ANNULERING VAN Gebruikers-OVEREENKOMSTEN 4.1 Na het tot stand komen van een Gebruikers-overeenkomst kan gebruiker de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Indien gebruiker de gebruikers-overeenkomst welke betrekking heeft op ruimte-zaalgebruik maandag tot en met vrijdagmiddag, om welke reden dan ook annuleert, is gebruiker aan ‘t Westlicht annuleringskosten ten bedrage van 30 % van de ruimte-zaalgebruik verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren. 4.3 Indien gebruiker de gebruikers-overeenkomst welke betrekking heeft op ruimte-zaalgebruik vrijdagavond tot en met zondag, om welke reden dan ook annuleert, is gebruiker aan ‘t Westlicht annuleringskosten ten bedrage van 50 % van de zaalgebruik verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren. 4.4 Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de gebruik-periode zal het normale bedrag, het in en uitruimen van de ruimte(n), evt. kosten van de catering alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.

  1. GEBRUIK VAN GEBRUIKSRUIMTE 5.1 Gebruiker dient aanwijzingen van team ‘t Westlicht ten aanzien van het gebruik van de gebruikte ruimte(n) op te volgen.

5.2 Gebruiker dient zich te houden aan het door ‘t Westlicht vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gebruikte ruimte(n). 5.3 In de gebruikte ruimte(n) mag door gebruiker niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van ‘t Westlicht. 5.4 Gebruiker dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouwen aan de in het gebouw aanwezige zaken. 5.5 Gebruiker dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd( en) aangetroffen. 5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het team van ‘t Westlicht te worden gemeld. 5.7 Gebruiker is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen. 5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat gebruiker niet van de verplichting optredende schade als voren bedoeld aan ‘t Westlicht te melden en te vergoeden. 5.9 ‘t Westlicht heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gebruikte ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van gebruiker, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door gebruiker dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. 5.10 Gebruiker ziet erop toe dat tijdens de gebruik-periode in het gebruikte geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke én/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen enz, tenzij hiervoor door ‘t Westlicht schriftelijk toestemming is verleend. 5.11 Schoonmaak, opruim/herstelkosten welke voortvloeien uit de in artikel 5.10 vermelde voorvallen zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan gebruiker. 5.12 Roken is niet toegestaan in ‘t Westlicht, met uitzondering van de op de binnenplaats aangegeven mogelijkheden. 5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die ‘t Westlicht noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n). 5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. 5.15 De maximaal toelaatbare waarden zijn terug te vinden in de tabellen welke in de ruimte(n) beschikbaar worden gesteld. 5.16 Indien er bij in gebruik neming van de ruimte(n) geen tabel aanwezig is dient dit vooraf bij het team van ‘t Westlicht gemeld te worden zodat deze beschikbaar gesteld kan worden. 5.17 Het is niet toegestaan om in de gangen, hal, serre of op de binnenplaats muziek ten gehore te brengen. 5.19 Gebruiker dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders van het pand.

  1. TECHNISCHE FACILITEITEN

6.1De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van ‘t Westlicht mag alleen geschieden door technici van ‘t Westlicht. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door gebruiker. 6.2 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening of gebruik zal op de gebruiker worden verhaald. 6.3 Gebruik van door gebruiker mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van ‘t Westlicht. 6.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur. 7 BETALING 7.1 Rekeningen ter zake van de zaalgebruik, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die gebruiker gehouden is te voldoen, dienen door gebruiker te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum. ‘t Westlicht is gerechtigd vooruitbetaling van maximaal 50 % van de totale geoffreerde kosten te verlangen. 7.2 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is gebruiker, na eerder ontvangen aanmaning, 15% extra administratiekosten verschuldigd over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. 7.3 Voeding- en genotsmiddelen en/of faciliteiten en diensten worden belast tegen het geldende wettelijke btw tarief.

  1. ALGEMEEN

8.1 ‘t Westlicht is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen. 8.2 ‘t Westlicht draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Gebruiker of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. 8.3 ‘t Westlicht behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat ‘t Westlicht aansprakelijk is voor verlies of beschadiging. 8.4 ‘t Westlicht is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van gebruikers van ’t Westlicht. 8.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten. Huurder vrijwaart ‘t Westlicht geheel ten aanzien van enige aanspraak op kosten die voortvloeien uit het openbaar ten gehore brengen van muziek en / of andere opnames waarvoor volgens Buma/Stemra verschuldigd zijn. 8.6 Gebruiker dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gebruikte ruimte(n) door of in opdracht van ‘t Westlicht te dulden. 8.7 ‘t Westlicht zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door gebruiker. 8.8 Gebruiker wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de gebruiker welke op enerlei wijze schade toebrengen aan ’t Westlicht en/of haar eigendommen. 8.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 8.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het gebruikers-contract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker. 8.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade, geleden door ’t Westlicht, zullen op de gebruiker worden verhaald.