Info: info@twestlicht.nl - tel: 06 13529019
  • Centrum t Westlicht , Singelstraat 7 , 4461 HZ Goes.

  • Ontmoetingsruimte van t Westlicht .

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Centrum ’t Westlicht

1. BEGRIPPEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op huur van ruimtes en/of faciliteiten van  Centrum ‘t Westlicht  hierna te noemen: ‘t Westlicht

1.2 ‘t Westlicht: Centrum ‘t Westlicht, gevestigd aan de Singelstraat 7, 4461 HZ te Goes.

1.3 Huurder: degene met wie ‘t Westlicht een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: een tussen ‘t Westlicht en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan ‘t Westlicht toebehorende ruimtes en faciliteiten.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van ‘t Westlicht ruimte(n) huurt.

1.6 Schriftelijk: per brief of per email.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door ‘t Westlicht, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden Centrum ’t Westlicht.

2.3 ‘t Westlicht heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website: www.twestlicht.nl

 

3. HUUR
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door ‘t Westlicht.

3.2 ‘t Westlicht verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld én/of faciliteiten.

3.4 Een reservering betreft een sessieruimte. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke zaal. ‘t Westlicht behoudt zich het recht voor, hier vanaf te wijken.

3.5 Huur van de ruimten gaat per uur, per dagdeel, per dag of een andere overeengekomen duur.

3.6 Aanvangstijden en eindtijden per huurperiode zijn vermeld op de website www.’t Westlicht.nl onder verhuur.

3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de gereserveerde periode.

3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door ‘t Westlicht.

3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3.11 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht.

3.12 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website www.’t Westlicht.nl gepubliceerd.

3.13 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen per 6 maanden.

3.14 Huurder dient uiterlijk 8 weken voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voort zetten c.q. het contract te willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.

3.15 Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoud ‘t Westlicht het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren. E.e.a. is niet van toepassing op contracten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

 

4. HUUROVEREENKOMSTEN
4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst, reservering kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Indien huurder de huurovereenkomst, reservering welke betrekking heeft op ruimte-zaalhuur maandag tot en met vrijdagmiddag, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan ‘t Westlicht annuleringskosten ten bedrage van 30 % van de ruimte-zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

4.3 Indien huurder de huurovereenkomst, reservering welke betrekking heeft op ruimte-zaalhuur vrijdagavond tot en met zondag, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan ‘t Westlicht annuleringskosten ten bedrage van 50 % van de zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

4.4 Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de huurperiode zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.

4.5 De huurovereenkomst voor huurders van de ruimtes mag door t Westlicht in achtneming van 3 maanden opzeg termijn ontbonden worden, zodra het pand waarin t Westlicht gevestigd is , door Gemeente Goes voor andere doeleinden gebruikt gaat worden.

 

5. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)
5.1 Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van ‘t Westlicht ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te houden aan het door ‘t Westlicht vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).

5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van ‘t Westlicht.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouwen aan de in het gebouw aanwezige zaken.

5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd( en) aangetroffen.

5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van ‘t Westlicht te worden gemeld.

5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.

5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan ‘t Westlicht te melden en te vergoeden.

5.9 ‘t Westlicht heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke én/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen enz., tenzij hiervoor door ‘t Westlicht schriftelijk toestemming is verleend.

5.11 Schoonmaak, opruim/herstelkosten welke voortvloeien uit de in artikel 5.10 vermelde voorvallen zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.

5.12 Roken is niet toegestaan in ‘t Westlicht, met uitzondering van de op de binnenplaats aangegeven mogelijkheden.

5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die ‘t Westlicht noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).

5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.

5.15 De maximaal toelaatbare waarden zijn terug te vinden in de tabellen welke in de ruimte(n) beschikbaar worden gesteld.

5.16 Indien er bij in gebruik neming van de ruimte(n) geen tabel aanwezig is dient dit vooraf bij het personeel van ‘t Westlicht gemeld te worden zodat deze beschikbaar gesteld kan worden.

5.17 Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur. Het is niet toegestaan om in de gangen, hal muziek ten gehore te brengen.

5.18 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

5.19 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)

5.20 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders.

6. CATERING
6.1 Gebruik van de horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder.

6.2 Het is de huurder niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar /achter de balie.

6.3 Het gebruik van koffie en thee  dient ter plaatse contant te worden betaald, tenzij anders overeen gekomen.

6.4 Het gebruik van koffie en thee tijdens een activiteit, geschied op basis van vaste prijzen voor vrij gebruik van koffie, thee en (kraan) water voor het vastgestelde bedrag welke op de website www.’t Westlicht.nl wordt vermeld. Deze kosten zullen automatisch worden gefactureerd.

6.5 Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door ‘t Westlicht  toestemming is verleend.

6.6 ‘t Westlicht is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

7. TECHNISCHE FACILITEITEN
7.1 Wanneer huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van
‘t Westlicht dient dit tenminste 7werkdagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.

7.2 Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.

7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening of gebruik zal op de huurder worden verhaald.

7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van ‘t Westlicht.

7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8. BETALING
8.1 Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering,  en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum. ‘t Westlicht is gerechtigd vooruitbetaling van maximaal 50 % van de totale geoffreerde kosten te verlangen.

8.2 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is huurder, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd ter grootte van 15%  over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.( Bij een 2e herinnering )

8.3 Bij het versturen van een 3 herinnering, wordt het volledige huurbedrag verdubbeld en wordt de huurder afgewezen voor verdere huur.

8.4 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1, 8.2 en
8.3 te verrekenen met vorderingen die hij op ‘t Westlicht meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door ‘t Westlicht schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

8.5 Voeding- en genotsmiddelen en/of faciliteiten en diensten worden belast tegen het geldende wettelijke btw tarief.

8.6 Geoffreerde prijzen én/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.

 

9. ALGEMEEN

9.1 ‘t Westlicht is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding ,schilderijen en/of andere goederen.

9.2 ‘t Westlicht draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

9.3 ‘t Westlicht behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat ‘t Westlicht aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

9.4 ‘t Westlicht is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van ‘t Westlicht.

9.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten. Huurder vrijwaart ‘t Westlicht geheel ten aanzien van enige aanspraak op kosten die voortvloeien uit het openbaar ten gehore brengen van muziek en / of  andere opnames waarvoor volgens Buma/Stemra verschuldigd zijn.

9.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van ‘t Westlicht te dulden.

9.7 ‘t Westlicht zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.

9.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan ’t Westlicht en/of haar eigendommen.

9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade,  geleden door ’t Westlicht, zullen op de huurder worden verhaald.

10.  Hoe gaat Centrum t Westlicht om AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

10.1 De bij ons bekende emailadressen zullen nooit ongevraagd met derden gedeeld worden.

10.2 Bij reservering van een ruimte zal altijd schriftelijk en in persoonlijk gesprek worden gevraagd of wij op onze website-agenda en social media gebruik mogen maken van de door de docent zelf aangeleverde foto's en ander reclame materiaal ( email adres,infotekst, website naam e.d. )

10.3 Maandelijks zal onze nieuwsbrief verstuurd worden, hierbij maken we alleen gebruik van de bij ons bekende/ aangemelde emailadressen. Er bestaat altjd de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze link is altijd terug te vinden onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

Aankomende activiteiten

24-10-18Tao Ontspan ( 4 lessen). Gegeven door Desiree Bourgonje
24-10-18Toa Basis voor de vrouw. ( 4 lessen) gegeven door Desiree Bougonje
24-10-18Workshop Lach Yoga. Gegeven door Gerdien Janse
04-11-18Workshop : Intuïtieve ontwikkeling deel I. Gegeven door Mieke Boot
06-11-18Cursus intuïtieve ontwikkeling. Deel I, II en III inclusief certificaat. 8 avonden. Gegeven door Mieke Boot
18-11-18Workshop Intuïtieve ontwikkeling deel II. Gegeven door Mieke Boot
20-11-18Cursus intuïtieve ontwikkeling. Deel I, II en III inclusief certificaat. 8 avonden. Gegeven door Mieke Boot
04-12-18Cursus intuïtieve ontwikkeling. Deel I, II en III inclusief certificaat. 8 avonden. Gegeven door Mieke Boot
09-12-18Intuïtieve workshop deel III. Inclusief Certificaat. Gegeven door Mieke Boot
18-12-18Cursus intuïtieve ontwikkeling. Deel I, II en III inclusief certificaat. 8 avonden. Gegeven door Mieke Boot
't Westlicht ©2016